Main Office Gershon Shatz 13, Tel Aviv. Israel

What's New In Travel Tech

Read more about Peleg's developments for the tourism industry

Subscribe for Travel Updates

Unsubscribe will be available for you
הצעות מחיר לקבוצות עבור מספר יציאות

הצעות מחיר לקבוצות עבור מספר יציאות

בעבר פרסמנו כי פיתחנו מודל ייעודי אשר מאפשר לייצר הצעות מחיר דינמיות, המבוססות על כמות משתנה של משתתפים, כאשר בסיס המודל הוא הזנת מחירי העלות של כל שירות (ידני או משיכה ממחירון) וקביעת מחיר ייקור (Markup).
פיתוח חדש יאפשר לשרשר באופן ידני או אוטומטי מספר הצעות במטרה להפיק הצעת מחיר אחת הכוללת מספר תאריכי יציאה שונים המאוגדים לפי תקופות. למשל: High season / Low season או Winter / Summer / Spring, וכדומה.

הצעת המחיר כוללת את התאריכים השונים הקשורים לסדרה אשר מאורגנים לפי תקופות, כמות המשתתפים המשתנה, והמחיר לנוסע/תייר עבור כל גודל של קבוצה. בסוף ההצעה מצורף פירוט של השירותים הכלולים בהצעה, לרבות התמונות, מיקום, וכדומה.
המערכת מאפשרת להפוך כל הצעה שנבחרה להזמנה בפועל אשר ממנה ניתן לשלוח הודעות ושוברים לספקים, ולגבות מקדמות ותשלומים מהלקוחות.