Main Office Gershon Shatz 13, Tel Aviv. Israel

What's New In Travel Tech

Read more about Peleg's developments for the tourism industry

Subscribe for Travel Updates

Unsubscribe will be available for you
שיבוץ תיירים / נוסעים לאוטובוסים

שיבוץ תיירים / נוסעים לאוטובוסים

ניהול ותפעול טיולים הינו נושא מורכב בענף התיירות. הוא מצריך מעקב אחר נוסעים ממספר רב של הזמנות שונות וגמישות בציוותם בצורה נכונה למרכיבי הטיול השונים.

פיתוח חדש יאפשר לראות בהזמנה מרכזת אחת, בה מנוהלים כל מרכיבי הטיול וההוצאות השונות, רשימה של כל התיירים / נוסעים הקשורים לאותו הטיול ולצוות אותם בצורה קלה לאוטובוסים השונים, לרבות שיוך מדריכים לכל אוטובוס. את קישור הנוסעים להזמנה המרכזת יכול האופייטור לבצע באופן אוטומטי או ידני, וזאת לבחירתו.

במטרה לאפשר ציוות נכון מציגה המערכת, עבור כל נוסע, את נקודות האיסוף שבחר, שפת הטיול שלו, והמלון בו הוא שוהה, ובכך יכול הסוכן לצוות בצורה מתאימה כל נוסע לאוטובוס הרלוונטי עבורו.

טיול במערכת יכול להיות גם טיול מתמשך שכולל מספר ימים, בהם כמות התיירים בכל טיול יומי משתנה, ולכן מאפשרת המערכת לצוות כל נוסע יותר מפעם אחת לאוטובוס בכל יום ויום.

בסוף התהליך מאפשרת המערכת להפיק דו"ח ציוות הנוסעים לפי אוטובוסים ולמסור אותו לספקים השונים, ובמקביל להפיק דוחות רווחיות עבור כל טיול וטיול.
מכיוון שתהליך העבודה הינו מאוד דינמי הושם בפיתוח דגש רב על נוחות העבודה והגמישות לביצוע שינויים בנוסעים.

שיוך נוסעים לאוטובוסים